قیمت پمپ آب خانگی, وارد کننده پمپ آب و الکتروموتور